• 210 6640938
  • ptest@otenet.gr

RoSy PLAN

Ο τεχνικός και οικονομικός προγραμματισμός των επεμβάσεων που απαιτούνται σε ένα οδικό δίκτυο αποτελεί το τελευταίο στάδιο ενός συστήματος διαχείρισης οδοστρωμάτων. Το RoSy PLAN αναλαμβάνει ακριβώς αυτόν τον προγραμματισμό καθώς αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οικογένειας προγραμμάτων RoSy. Σκοπός τους είναι να βελτιστοποιήσει τον τρόπο διενέργειας άμεσων αλλά και μακροπρόθεσμων επεμβάσεων, είτε για το σύνολο του δικτύου είτε για τα κατά περίσταση επιλεγμένα τμήματά του.

Για να γίνει ο βέλτιστος προγραμματισμός, τόσο από τεχνική όσο και από οικονομική πλευρά, πρέπει να είναι γνωστά βασικά δεδομένα, που θα τροφοδοτήσουν το RoSy PLAN με τις απαραίτητες πληροφορίες. Αυτά είναι:

  • Το είδος της επιφανειακής στρώσης – ασφαλτικό σκυρόδεμα στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων
  • Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των επιμέρους τμημάτων: μήκος και πλάτος
  • Ο κυκλοφοριακός φόρτος και ο προβλεπόμενος ρυθμός αύξησής του
  • Οι ιδιότητες του οδοστρώματος: ολισθηρότητα, ομαλότητα, μακροτραχύτητα, φέρουσα ικανότητα
  • Η υφιστάμενη κατάσταση του οδοστρώματος: η τυχόν ύπαρξη βλαβών, η θέση και η έκτασή τους

Όλα αυτά τα δεδομένα βρίσκονται ήδη αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων RoSy BASE.

Επιπλέον το RoSy PLAN διαχειρίζεται ένα μητρώο υλικών και κατασκευαστικών εργασιών, κατάλληλων είτε για την επισκευή βλαβών είτε για την ανακατασκευή τμημάτων του οδικού δικτύου. Έτσι αντιστοιχίζονται τα διάφορα υλικά στην επισκευή βλαβών και οι κατασκευαστικές εργασίες στην αποκατάσταση αστοχιών. Για τα υλικά επισκευής, όπως και για τις κατασκευαστικές εργασίες, εισάγονται δεδομένα που περιγράφουν για ποιο είδος βλάβης αυτά είναι κατάλληλα και ποιο είναι το κόστος ανά μονάδα εργασίας.

Το RoSy PLAN δύναται να προβλέψει την εξέλιξη υφιστάμενων φθορών και να υπολογίσει το ρυθμό επιδείνωσης μίας βλάβης καθώς και τον απομένοντα χρόνο ζωής του οδοστρώματος. Τα μοντέλα φθοράς που έχει ενσωματωμένα, βασίζονται σε έρευνα, παρατήρηση και ανάλυση δεκαετιών για την εξέλιξη των φθορών σε διαφόρους τύπους οδοστρωμάτων. Με την εφαρμογή και το συνεχή εμπλουτισμό του συστήματος με νέα στοιχεία, τα μοντέλα εξέλιξης φθορών μπορούν να ανατροφοδοτηθούν και να απεικονίσουν την εικόνα του εκάστοτε έργου με τον ακριβέστερο τρόπο.

Το RoSy PLAN λαμβάνει υπόψη όλα τα ανωτέρω στοιχεία και τα συνδυάζει με τρόπο τέτοιο ώστε να προκύψουν οι βέλτιστοι δυνατοί συνδυασμοί. Προτείνει πότε είναι η καταλληλότερη στιγμή να γίνουν οι απαιτούμενες επεμβάσεις ώστε αφενός να επιτευχθεί ο μεγαλύτερος λόγος κόστους / οφέλους και αφετέρου να παραμένει η κατάσταση του οδοστρώματος πάντα σε αποδεκτό επίπεδο απόδοσης.

 RoSy PLAN

 RoSy PLAN

Για τη διενέργεια του προγραμματισμού το RoSy PLAN μπορεί να υποστεί και περιορισμούς από το χρήστη. Έτσι όταν ζητηθεί να χρησιμοποιηθεί ένα συγκεκριμένο προϊόν για την επισκευή μίας βλάβης, το RoSy θα αγνοήσει όποια άλλα υπάρχουν διαθέσιμα και θα προτείνει βέλτιστα σενάρια μόνο με βάση αυτό. Επιπλέον όταν δηλωθεί από το χρήστη ότι ένα τμήμα πρέπει να επισκευαστεί σε δεδομένη χρονική στιγμή, το RoSy PLAN θα τοποθετήσει τότε τη συγκεκριμένη εργασία και θα αναπρογραμματίσει όλες τις υπόλοιπες με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ακόμα μπορεί να ιεραρχίσει τις απαιτούμενες εργασίες όταν υπάρχει περιορισμός στους διατιθέμενους οικονομικούς και τεχνικούς πόρους. Με εφαρμογή άλλων κριτηρίων ή απαιτήσεων μπορούν να προκύψουν πολλά διαφορετικά σενάρια και να αξιολογηθούν κατά περίσταση.

Τα αποτελέσματα του RoSy PLAN μπορούν να απεικονιστούν στους διασραστικούς χάρτες του RoSY MAP. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερη εποπτεία του έργου.

Το RoSy PLAN είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να αποδώσει πολύτιμα δεδομένα στο στρατηγικό προγραμματισμό της συντήρησης των οδικών δικτύων. Ωστόσο παραμένει ένα ευέλικτο σύστημα το οποίο μπορεί να λάβει υπόψη του πλήθος διαφορετικών παραμέτρων ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε έργου.

Ενημερωτικό φυλλάδιο για το RoSy PLAN μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πληροφορίες για τα υπόλοιπα υποπρογράμματα της οικογένειας RoSy μπορείτε να βρείτε εδώ: RoSy BASE, RoSY MAP, RoSy MEMO.